Huvudmeny

Du är här

Hållbar ekonomi

Hållbar ekonomi

Vår syn på en hållbar ekonomi

Grunden för JAK Medlemsbanks verksamhet är insikten om att hållbara ekonomiska relationer är möjliga. En hållbar ekonomi anser vi präglas av jämnare resursfördelning och hushållning – inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar.
 
En hållbar ekonomi måste baseras på en uthållig avkastning av det reala kapitalet, det vill säga att vi använder naturresurser utan att förbruka dem. För att ekonomin ska verka inom de ramar som ekologin sätter, krävs långsiktighet och att kostnader inte skjuts över på kommande generationer.
 
Här menar vi att räntan är problematisk på minst två sätt:
 
1) Räntan flyttar över resurser från de som har mindre och behöver låna, till de som har mer och kan låna ut, det vill säga den leder till ökad ojämlikhet.
 
2) Räntan bygger på kravet på ständig obegränsad tillväxt genom att bygga in en förväntan om att pengar ska växa i all ekonomisk aktivitet.
 
Vid investeringsbeslut antas exempelvis som regel, att vinster och förräntning av kapital gör att miljökostnader som ligger långt fram i tiden kan värderas lägre i kalkylen. Det betyder att satsningar som ger ekonomisk nytta fort och lämnar över miljökostnaderna till nästa generation ser ut att löna sig. Räntan gör att kalkylen felaktigt visar att kortsiktigt är mer lönsamt än långsiktigt. I JAK menar vi att miljökostnader inte ska skjutas fram till kommande generationer. Vi menar också att demokratisk styrning är viktigt för den långsiktiga hållbarheten.

All vår utlåning sker inom Sverige där FN:s internationella riktlinjer är vägledande och sätter en global standard.

JAK finansierar inget som bryter mot demokratiska metoder eller mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention, Barnkonventionen, humanitärrätten, de tio principerna i Global Compact och OECD:s riktlinjer.
När det gäller låntagare med eventuell verksamhet kopplad till andra länder, ska dessa konventioner och principer följas och bidra till en hållbar samhällsutveckling på plats.

 

Öppenhet och ansvar

JAKs verksamhet bygger på öppenhet, ansvar och transparens. Det är medlemmarna tillsammans som beslutar om bankens verksamhet. Föreningsstämman som äger rum en gång per år är bankens högsta beslutande organ.
JAK är i första hand en medlemsbank för privatpersoner. En mindre del, cirka 100 mkr totalt, lånas ut till företag, föreningar och stiftelser. JAK har amorteringskrav på alla lån.
JAK strävar efter att medlemmarnas sparade pengar i första hand lånas ut till andra medlemmar. 

Det överskott som medlemmarna bidrar till med sin inlåning, det vill säga bankens överskottskapital, placeras i första hand hos stat och kommuner (statsskuldväxlar, obligationer och kommuncertifikat), men även i andra banker. Från och med räkenskapsåret 2015 presenteras en hållbarhetsrapport i den årliga årsredovisningen. JAK Medlemsbank spekulerar inte i aktier eller derivatinstrument.
 
JAK Medlemsbank bedriver verksamhet enbart i Sverige, men står bakom internationella principer och konventioner. Tack vare småskaligheten i vår företagsutlåning har vi nära relation med våra låntagare och ser att de företag vi ger lån till följer bankens riktlinjer och värdegrund. Majoriteten av företagslånen går till småskalig verksamhet, stiftelser och folkhögskolor. Den granskningsmetod som Fair Finance Guide tillämpar, är utvecklad för att passa stora globala bankkoncerner. Vi har utgått från metoden och försökt anpassa vår redovisning efter den.
Öppenhet och transparens gäller inte vid långivning på grund av banksekretess. Det finns dock planer på att i samråd med företags- och föreningsmedlemmar öka transparensen.

Mänskliga rättigheter

All vår utlåning sker inom Sverige där FN:s internationella riktlinjer är vägledande och sätter en global standard. JAK finansierar inget som bryter mot demokratiska metoder eller mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention, Barnkonventionen och humanitärrätten. JAK Medlemsbank respekterar och ställer sig bakom FN:s vägledande principer som fokuserar på företag och mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Ekvatorprinciperna och Children’s Rights and Business Principles. 

I de fall JAK skulle beröras, ställer vi oss även bakom FPICs principer om rätten att ge eller vägra projekt som kan påverka mark som ursprungsbefolkning äger, bor på eller på annat sätt använder. Kredittagaren ska i sina kontrakt med underleverantörer och leverantörer inkludera klausuler om att dessa principer efterlevs. 

Klimat

JAK Medlemsbank ger inga lån till företag med fossil energiproduktion eller utvinning, ej heller till företag inom kärnkraftsindustrin eller gruvindustrin. Kreditgivning ges ej heller till lobbyverksamhet vars syfte är att försvaga klimatpolitiken.
Kredittagaren ska i sin eventuella användning av naturkapital ta hänsyn till kommande generationers behov, och på begäran kunna presentera en hållbarhetsredovisning.  

Kredittagaren ska i sina kontrakt med underleverantörer och leverantörer inkludera klausuler om att kriterierna för klimatförändringar efterlevs. 

Minimering av egen klimatpåverkan

På JAKs huvudkontor i Skövde är vi anslutna till fjärrvärmenäten och använder el från vindkraftskooperativ, där vi har andelar motsvarande vår förbrukning.
Personalen har tillgång till företagscykel istället för bil. När vi reser gör vi det med tåg och kollektivtrafik. Det fåtal tjänsteresor som görs med bil klimatkompenserar vi för. Miljöredovisning från SJ finns i årsredovisningen.

JAK Medlemsbank begär ekologiskt, närproducerat och fair trade i största möjliga utsträckning och vegetarisk mat som norm vid våra riksarrangemang och styrelsemöten. Detta gäller även vid inköp av mat och fika till kontoret.

Medlemmar och anställda i JAK erbjuds att teckna miljösmarta försäkringar hos WaterCircles, som har Bra Miljövalsmärkta försäkringar för bil och boende.

Banken klimatkompenserar för koldioxidutsläpp från trycksaksproduktion, transporter, mat och el. Kompensationen sker genom bidrag till trädplantering i Afrika via Vi-skogen. Från och med räkenskapsåret 2015 presenteras en hållbarhetsrapport i den årliga årsredovisningen.

Bonusar

Som medlemsbank ägs JAK av sina medlemmar. Verksamheten är demokratiskt uppbyggd med årsstämman som högsta beslutande organ. En medlem, en röst, vare sig medlemmen har 1 krona eller 1 miljon kronor på kontot.
Inga rörliga ersättningar förekommer i JAK Medlemsbank. Föreningsstämman beslutar om arvode för styrelse och övriga förtroendevalda.

Ordförande, vice ordförande, valberedning och lekmannarevisorer har ett fast arvode. Därutöver utgår arvode efter närvaro för samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen och etikrådet.

Bonussystem eller extra utbetalningar förekommer inte i JAKs verksamhet.

Energi

JAKs grundidé om en hållbar ekonomi, gäller i högsta grad stimulansen och användandet av ny förnyelsebar energi. Vårt miljölån är framtaget i detta syfte och vänder sig till privatpersoner som vill investera i miljövänlig teknik.
JAK Medlemsbank bedriver verksamhet enbart i Sverige, men i de fall vi skulle beröras ställer sig banken bakom FPIC:s principer om att företag med intresse i mark och naturresurser ska följa deras principer gällande markanvändares samtycke.

Biologisk mångfald

Med biologisk mångfald avses allt liv på jorden, från hela ekosystem till växt- och djurliv. För JAKs del innebär det att banken vid kreditgivning till företag inom natur-, skogs- och jordbruksnäring ställer sig bakom gällande riktlinjer, internationella principer och konventioner.

Vid djurhållning ska djurens fem friheter respekteras. Hotade djur- och växtarter ska skyddas och platser på UNESCO:s världsarvslista får inte påverkas negativt.

JAK medger ingen utlåning till företag som har produktion eller handel med GMO eller som handlar med utrotningshotade djur- och växtarter, enligt CITES-konventionen.

JAK ställer sig även bakom FPIC:s principer om rätten att ge eller vägra projekt som kan påverka mark som ursprungsbefolkning äger, bor på eller på annat sätt använder.

Vid utlåning stimuleras särskilt projekt eller verksamheter som arbetar för att förhindra avskogning och skydda skogsområden av global, regional eller nationell betydelse.

Skatteflykt och korruption

JAK Medlemsbank följer svensk skattelagstiftning och har ingen rådgivande funktion i finans- eller skattefrågor.

Banken har tydliga riktlinjer att inte acceptera eller erbjuda gåvor, representation eller andra personliga fördelar som rimligen kan antas påverka en affärsuppgörelse.
Banken ger inga lån till företag som avser att använda dem för spekulation, skatteplanering, placering i så kallade skatteparadis, eller till mutor.

JAK Medlemsbank bedriver verksamhet enbart i Sverige, men står bakom internationella principer och konventioner. Om vi skulle beröras av det, ska kredittagaren i det land där verksamheten bedrivs, kunna redovisa intäkter, kostnader, vinster och skatter. Företaget ska också i sin bolagsredovisning ange samtliga ägare och deras aktieinnehav. I upphandlingar och kontrakt med leverantörer ska kriterier för skatter och korruption tydligt framgå, liksom klausuler om efterlevnaden av dessa villkor.

Arbetstagares rättigheter

JAKs utlåning sker i Sverige där arbetstagarnas rättigheter är reglerade enligt svensk lag. JAK finansierar inget som bryter mot demokratiska metoder eller mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention, Barnkonventionen och humanitärrätten.
Sverige har en relativt god och stark arbetsrätt för anställda, även om det kan variera mellan olika branscher. I grunden finns dock ett skydd som syftar till allas lika rätt till skälig lön, drägliga arbetstider och god arbetsmiljö. JAK kräver att företag i samband med lån följer svensk arbetsrätt.

Vid kreditgivning till företag eller organisationer med verksamhetet kopplad till andra länder, ska företaget ställa krav på arbetstagares rättigheter enligt internationella konventioner samt att alla arbetstagare ska ha en rimlig levnadslön. Detta ska även gälla i avtal med företagets leverantörer och bidra till en hållbar samhällsutveckling på plats.

För att stötta lokal utveckling i Sverige har JAK så kallat Stödspar som ger organisationer tillgång till ett förmånligt lånekapital. Stödspar kan användas av organisationer och privatpersoner. Några kommuner har även Stödspar i JAK för att därigenom stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt.

Placering av likvida medel

JAK strävar efter att i första hand låna ut likviditeten till våra medlemmar och endast som ett andrahandsalternativ gör banken kapitalplaceringar. Placeringarna ska följa JAK Medlemsbanks mål och verksamhetsinriktning som den är beskriven i bankens stadgar och reglemente.

Detta innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av både etiska och finansiella aspekter. Placeringar skall präglas av hänsyn till och respekt för miljön, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt långsiktighet och god bolagsstyrning. JAK Medlemsbank ska investera i företag som respekterar följande principer i sin verksamhet:
 
- Att följa internationella regelverk som syftar till att skydda människor och miljö.
- Att företaget i sin användning av naturkapital tar hänsyn även till kommande generationers behov.
- Att företaget arbetar för att minimera sina skadeverkningar på miljön genom att använda bästa möjliga teknik.
- Att företaget stödjer och följer etablerade riktlinjer om etik, hållbarhet och arbetsvillkor.

Detta sammantaget innebär att företagen ska bidra till samhällets utveckling och arbeta målmedvetet med frågor som rör miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Det gäller även frågor som rör bolagsstyrning, till exempel korruption, ersättningssystem och öppenhet.
 
Begreppet investera i företag innefattar att ge kredit genom att investera i företagets utställda obligationer eller certifikat.

Internationella principer och konventioner

JAK Medlemsbank bedriver verksamhet i Sverige och är i första hand en medlemsbank för privatpersoner. Medlemmarna sparar och lånar av varandra. Endast som ett andrahandsalternativ gör banken kapitalplaceringar. Vid såväl utlåning som kapitalplacering krävs att hänsyn tas till JAKs värdegrund gällande synen på hållbarhet och etiska riktlinjer.

Finansiering till följd av utlåning och kapitalplacering ska följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, FN:s millenniedeklaration, ILO:s åtta kärnkonventioner som reglerar basala principer och rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationens grundläggande principer för miljö- och utvecklingsarbete, Ekvatorprinciperna vid finansiering av projekt, med flera enligt listan nedan.
 
JAK Medlemsbank säger nej till all form av finansiering gällande vapen, krigsmateriel, gruvdrift, skatteplanering, mutor, pornografisk verksamhet, tobak, droger, kommersiell spelverksamhet.
 
JAK Medlemsbank ställer sig bakom följande internationella principer och konventioner, i de fall vi skulle beröras av dem:
 
Equator Principles
EU Code of Conduct for Arms Exports
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines
IFC Performance Standards
International Council on Mining and Metals (ICMM)
The principles of FPIC
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Rio Declaration
UN Global Compact
UN Guiding Principles on Business & Human Rights
WWF Gold Standard