Huvudmeny

Du är här

Aktuellt om låneinsatserna

Aktuellt om låneinsatserna

 

Varje medlem som tar lån i JAK, bidrar med en låneinsats på 6 procent som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är medlemmens ägarinsats i JAK och betalas normalt ut efter det att lånet är slutbetalt. Det är alltså inget sparande i banken utan en ägarandel. Låneinsats-utbetalningarna görs två gånger per år. I januari för lån som slutbetalats december-maj, och i juli för lån som slutbetalats juni-november.

Planerad ansökan för utbetalning

För att betala ut låneinsatserna måste JAK begära tillstånd hos Finansinspektionen, men sen i april 2016 saknar vi detta tillstånd för utbetalning. Skäl som anges är i huvudsak att JAK gör för lite vinst och enligt nya regelverken inte nått upp till en begärd nivå av tillräckligt eget kapital. Vårt mål nu är att nå upp till de nivåer av positivt resultat och eget kapital som Finansinspektionen efterfrågar. Under 2018-20, då vi planerar för att ha kommit ikapp och fått ihop en tillräckligt hög kapitalbas, beräknar vi kunna betala ut innestående låneinsatser. Detta under förutsättning att de ekonomiska omständigheterna stämmer och att JAKs kapitalbas har ökat enligt planering.

2018:
Under 2018 ansöker vi om utbetalning av låneinsatser som i normalfall skulle ha betalats ut juli 2016.

2019:
Under 2019 ansöker vi om utbetalning av låneinsatser som i normalfall skulle ha betalats ut januari till juli 2017.

2020:
Under 2020 ansöker vi om utbetalning av låneinsatser som i normalfall skulle ha betalats ut januari till juli 2018. 

Efter det räknar vi med att ha kommit ikapp i ordinarie flöde och kan följa den normala rutinen för ansökningar hos Finansinspektionen.


Bakgrund

De tre senaste åren har banken gått med förlust. Åren innan redovisades dock plusresultat, se tabellen nedan. Att banken redovisat förlust de senaste åren beror bl a på att vi har gjort stora investeringar i vårt betalsystem, i regelefterlevnad och riskkontroll, samt att Riksbanken har satt en minusränta. JAK Medlemsbanks syfte är inte, och har aldrig varit, att maximera sin vinst eller samla på sig mer kapital från medlemmarna än nödvändigt. Syftet är istället endast att fungera som en så effektiv förmedlare av medlemmarnas kapital som möjligt, från de med överskott till de med behov.

Resultaträkningar20122013201420152016201720182019
Rörelseresultat4 8911 344-2 387-2 189-2 442342 7297 276
Skatt på årets resultat8 223-3920-78310   
Resultat13 114952-2 387-10 020-2 442342 7297 276

Kommentar: Rörelseresultat är före skatt, och resultat är efter skatt. Skatt redovisas öppet endast när verksamheten gör plusresultat, vilket inte har varit fallet de tre senaste åren. I tabellen har skatteeffekten inte tagits med för kommande år. 


Nuläge

En liten bank som JAK har till viss del samma krav på sig som storbankerna. Men när det gäller vår verksamhet stämmer JAKs modell inte överens med övriga bankers. Vi har en modell där syftet inte är att skapa höga vinster utan istället ligga med ett positivt resultat över tid. Till skillnad från andra banker delas inte något överskott ut till ägare i JAK, istället återinvesteras överskott i verksamheten. Vår modell i JAK är därför annorlunda, eftersom vi hittills inte valt att generera stora vinster genom att ta extra betalt av medlemmarna för bankens tjänster. Vi har löst försörjningen till eget kapital genom att låntagarna har betalat en låneinsats i proportion av lånet. När utlåningen har ökat har även medlemmarnas låneinsatser ökat.

Kommentar: Tabellen visar JAKs kapitalbas i förhållande till kapitalkrav 2012-2016.  JAKs kapitalkrav innehåller minimikapitalkrav för kreditrisk och operativ risk samt buffertkrav. Utöver kapitalkraven i grafen tillkommer ytterligare krav för stressade scenarier.


Handlingsplan

Vi har lagt upp en handlingsplan för att förbättra oss på de punkter där vi fått kritik. Handlingsplanen innebär att vi fokuserar på utlåningen och att göra större plusresultat, samt att vi erbjuder medlemmarna att betala in frivilliga medlemsinsatser för att öka JAKs egna kapital.

Målet är att kunna betala ut alla låneinsatser med en viss fördröjning. Under 2018-20, då vi planerar för att ha kommit ikapp och fått ihop en tillräckligt hög kapitalbas, beräknar vi kunna betala ut de låneinsatser som skulle ha varit utbetalda under 2016.

Kapitalbas
150 000
125 000
100 000
75 000
50 000
25 000
78 1832012
78 9492013
74 8672014
77 4692015
89 2722016
115 0002017
134 0002018
150 0002019
 

Kommentar:  Den svarta delen av staplarna ger en indikation på låneinsatser som i normalfall skulle betalas ut, men som inte kommer att kunna betalas ut enligt ursprunglig planering. Detta på grund av att JAKs kapitalbas måste höjas och det negativa resultatet vändas till ett positivt resultat. 
Se närmare Planerad ansökan för utbetalning, där årtalen och planerade ansökningar för utbetalning redovisas.

Insatser i JAK

Eget kapital i JAK Medlemsbank består av tre olika slag av insatser:

- Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Den är för närvarande 300 kr och stannar kvar i banken.

- Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. För närvarande är den 6 eller 8 procent. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och efter Finansinspektionens tillstånd.

- Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. Särskilda erbjudanden riktas till olika grupper i medlemskåren. En frivillig insats betalas tillbaka efter avtalstidens utgång och efter Finansinspektionens tillstånd.

Insatskapital omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, som annars omfattar allt sparande i JAK. En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital.

Dialogen med Finansinspektionen (FI)

April 2016
I april 2016 skickade JAK in en ansökan om att begära tillstånd för utbetalning av låneinsatser som var planerade för juli.

Juni 2016
I juni tog JAK kontakt med FI och fick då besked att de ville ha in ytterligare underlag gällande JAKs prognos för balans- och resultat 2016. Detta ombesörjdes och skickades in direkt. Underlaget var dock inte tillräckligt för FI, de ville även ha in JAKs interna IKLU (intern kapital- och likviditetsutvärdering) gällande 2015 års siffror. En IKLU innehåller prognoser för minst tre år framåt gällande såväl normala som olika finansiella stresscenarios. Den här rapporten hade inte färdigställts men arbetades fram under sommaren och lämnades för godkännande och beslut till styrelsen i september.

September 2016
Den 7 september lämnades IKLU:n vidare till FI. 

December 2016
Den 15 december besökte vd Sammy Almedal och redovisningsansvarig Marie Gillberg FI i Stockholm för att förklara JAKs modell som bank och vår aktuella finansiella situation. Bland annat redovisades de investeringar som JAK har gjort de senaste åren och som är en av orsakerna till de förluster som uppstått. Andra saker som har påverkat JAKs ekonomiska situation är de senaste årens minusränta, anpassning till de nya reglerna för bank- och finanssektorn och de kostnader som Nordeas uppsägning som ombud för JAK i Riksbankens betalningssystem RIX har inneburit. Enbart övergången till RIX har inneburit tredubblade utgifter för JAK.

Januari 2017
Efter mötet i december har JAK och FI varit i löpande kontakt via mail och telefonsamtal. FI är en statlig tillsynsmyndighet som ska övervaka ett stort och komplext redovisningssystem där en liten bank som JAK, inte riktigt passar in i den ordinarie mallen. För JAKs del har de senaste årens allt hårdare redovisningskrav blivit så pass omfattande och detaljerade, att vi inte alltid hunnit med. De här utmaningarna från båda håll ligger till grund för den långa handläggningstiden, och att vi fortfarande väntar på ett formellt beslut från FI.

April 2017
Den 11 april fick vi ett officiellt besked från FI att de inte godkänner vår ansökan om utbetalning av låneinsatser som var planerade för utbetalning i juli 2016. Sedan dess har vi haft flera samtal med FI, som är måna om att följa JAKs utveckling. Beskedet från FI finns att läsa på deras webbplats www.fi.se 

Lånemöjlighet under väntetiden

Medlemmar som väntar på sin låneinsats och har behov av ett nytt lån, kan ansöka om det genom att återanvända insatsen. Exempel: Väntar du på utbetalning av låneinsats på 6 000 kr, kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr enligt ordinarie villkor. Enda skillnaden är givetvis att du inte betalar in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig till JAK på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Frågor & Svar

Går det dåligt för JAK och behöver medlemmarna vara oroliga för sitt sparande?
Nej, medlemmarna behöver inte vara oroliga för sitt sparande. Banken är fortsatt stabil men vi behöver anpassa oss efter ökade krav som kommit de senaste åren. Vi har fortsatt ett bra eget kapital, det är till och med större än tidigare. Allt sparande i JAK omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att pengarna är skyddade upp till 950 000 kr per person.

Har Finansinspektionen fel i sin bedömning?
Nej, de har inte fel utan de följer bara regelverket och det traditionella sättet att se på ekonomi. Det som oroar är att det verkar saknas acceptans för en bank som inte arbetar på samma sätt som de traditionella vinstdrivande bankerna. Vi efterlyser därför en större flexibilitet i bedömningen för en liten bank som JAK.

När kan jag som medlem räkna med att få min låneinsats utbetald?
När JAK har samlat ihop ett tillräckligt högt eget kapital och redovisar positivt resultat enligt Finansinspektionens krav, kommer vi att ansöka om att betala ut låneinsatserna i systematisk ordningsföljd. Det vill säga, de som väntat längst får pengarna först. Enligt vår prognos kan utbetalning börja ske 2018-20. 

Varför har inte styrelsen agerat tidigare med tanke på att vi gått med förlust de senaste åren?
Vi har tagit ett antal beslut de senaste åren för att förhindra ytterligare förluster. Det största och mest påtagliga beslutet var att pausa verksamheten med Idé- och Medlemsstöd i december 2014. Vi har även infört Sparfritt Bolån och Flexilån för att ytterligare stimulera utlåningen. Men det har inträffat händelser i vår omvärld som har varit utanför JAKs kontroll. Hit hör minusräntan, nya regler för banksektorn som har inneburit dyra konsultarvoden och att JAK anslutits till Riksbankens betalningssystem.

Vad kan jag som medlem göra?
Som medlem kan du bidra till att höja JAKs kapitalbas genom att satsa delar av ditt sparande i en frivillig medlemsinsats. En medlemsinsats omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och medför alltså en viss risk. Under hösten 2016 gick JAK ut med ett erbjudande till vissa delar av medlemskåren. Det resulterade i att vi fick in drygt 3 mkr. Ytterligare erbjudande kommer att skickas ut under våren 2017.

Vad gör JAK i dialogen med FI?
Vi har haft en pågående dialog med FI sen i april 2016. Läs mer ovan i Dialogen med Finansinspektionen (FI)

Ställer ni inga krav, varför dröjer det så länge?
JAK Medlemsbank är inte i den situationen att vi kan ställa några krav. Vi kan påtala för FI att de frysta låneinsatserna ställer till stora problem för delar av vår medlemskår. Det bästa är dock att vi är behjälpliga och tar fram de underlag, rapporter och prognoser som de begär från oss. FI:s roll är att vara en tillsynsmyndighet och det är i den rollen vi har kontakt med dem. Läs mer ovan i Dialogen med Finansinspektionen (FI)

Om Finansinspektionen (FI)

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. De har tillsyn över 2 000 finansiella företag, 900 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige och informationen från 300 börsbolag. FI:s verksamhet styrs av regeringens regleringsbrev. Där anges vilka mål FI ska ha för sin verksamhet, och de uppdrag som regeringen vill att FI ska utföra. FI:s uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

Läs mer: http://www.fi.se