Huvudmeny

Du är här

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman

Motioner till årsstämman

Alla medlemmar kan när som helst under året lämna in synpunkter, förslag och motioner. Innan du lägger din motion kan det vara värt att först skriva till VD, bankchefen, medlemschefen eller styrelsen. Är det en mer övergripande fråga som handlar om JAKs inriktning eller demokrati är det dock en fråga för stämman.

Motionsställaren kan bli kontaktad av styrelsen om det finns oklarheter i texten, eller om den är utformad på ett oklart eller inkorrekt sätt.

Om stämman antar en motion uppstår inte en genomförandeprocess per automatik. Det kan ta ett par år innan den verkställs, i dagsläget finns en kö av antagna motioner som väntar på att genomföras.

Inlämning av motion

En motion ska skickas senast 1 februari det aktuella stämmoåret. Ju tidigare motionen skickas in, desto tidigare publiceras den av styrelsen på hemsidan.
En motion lämnas på något av följande sätt:
 

  • Vanlig post, undertecknad. Skickas till JAK Medlemsbank, Box 216, 541 25 Skövde. Märk kuvertet ”Motion”.
  • Inscannad kopia via e-post, undertecknad. Skriv Motion i ämnesraden.
  • Faxad kopia, undertecknad. Faxa till 0500-46 45 61.


En motion som sänds på sådant sätt att den inte kan undertecknas, kompletteras med en undertecknad version som kan lämnas in i efterhand. Se ovan vad som godtas som undertecknad motion.

En motions utformning

En motion bör ha en viss struktur för att underlätta beredningen och beslutsprocessen.

RUBRIK – en tydlig rubrik är alltid bra för att läsaren ska få en första uppfattning om vad motionen handlar om.

FÖRKLARANDE TEXT – det är bra om motionen innehåller en text med lite bakgrund, förklaringar och argumentation. Vad har gjorts i frågan tidigare? Varför är frågan viktig? Texten bör inte vara för lång (vanligtvis mellan ½ till 1 sida), men ju mer motionsställaren klargör i texten desto bättre brukar besluten bli.

FÖRSLAG TILL BESLUT – i slutet bör ett eller några yrkanden listas. Det är dessa stämman sedan beslutar om. Yrkandena kan hänvisa till den förklarande texten. Försök att separera de olika förslagen till beslut. Ju mer exakta yrkandena är, desto lättare är det att följa upp beslutet och se om det verkligen genomförts, men samtidigt kan det som styrelse vara svårt att genomföra alltför detaljerade beslut. Se upp med att ge för snäva tidsramar, om en tidsram överhuvudtaget är nödvändig. Några exempel på hur ett yrkande kan se ut:

Jag yrkar

  • att JAK Medlemsbank ska införa det här nya och bra
  • att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda något viktigt
  • att stämman ger styrelsen i uppdrag att rapportera hur det gått till nästa stämma

Underskrift

Skriv under med namn, medlemsnummer och ort på alla som står bakom motionen. Har motionen stöd av någon lokalavdelning kan det också skrivas här. Det är dock bara enskilda medlemmar som kan lämna motioner.