Huvudmeny

Du är här

Styrelse

Styrelse

Jak styrelse 2017

JAKs årsstämma 2017 har valt ny styrelse bestående av (främre raden från vänster): Ali Hamidian, Monjia Manai Sonnius (ordförande), Per Rosengren, Sten-Inge Kedbäck. Bakre raden från vänster: Maxwell Malavan, Sammy Almedal (vd, slutat 4 juli 2017), Björn Andersson (arbetstagarledamot), Mats Brenner och Katarina Cordes (arbetstagarsuppleant).
Saknas på bild gör Johan Thelander (tf. vd från 4 juli 2017), Uffe Madsen och Pernilla Blennmyr (arbetstagarledamot).

 

Styrelsen tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av förtroendevalda, tillsammans med vd, i förekommande fall ställföreträdande vd, samt personalrepresentanter. 

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut.

Styrelsen behandlar övergripande och långsiktiga frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med den av föreningsstämman beslutade värdegrunden och verksamhetsinriktningen. 

 

Styrelsens möteskalender


2017
2017-05-18–2017-05-20 Utbildning och styrelsemöte
2017-09-01–2017-09-02 Strategi- och styrelsemöte
2017-11-10–2017-11-11 Styrelsemöte
 
2018

2018-01-26 Styrelsemöte
2018-03-09–2018-03-10 Styrelsemöte

Ordförande

Monjia Manai Sonnius, Bengtsfors


Ordförande


Titel/yrke: IT-handledare
Född år: 1961
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2015
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Projektledare Ericsson
Product management Ericsson
Ordförande/styrelseledamot i ett antal föreningar och i facket
Tidigare styrelseuppdrag i JAK, varav 2 år som ordförande

Ledamöter

Sten-Inge Kedbäck, Orust


Ledamot, vice ordförande


Titel: fd bankman
Född: 1942
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: oktober 2015
Andra relevanta pågående uppdrag:
Nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg.
Ledamot i Miljö-och byggnadsnämnden Orust (MP).
Kassör i Lilla Krossekärrs ekoby.
Styrelseledamot i Myckleby Fiberförening.
Arbetserfarenhet och utbildning:
Ekonom.
Bankanställd mellan åren 1964-1995 varav 20 år som bankchef.
Anställd i JAK 1996-2006 som bankchef och ett par år som VD.

Ali Hamidian, Uppsala


Ledamot


Titel/yrke:Filosofie doktor (Ph.D.)/Forskningschef
Född år:1979
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2011
Andra relevanta pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett antal föreningar.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Forskningschef, Huawei.
Risk Manager och Task Leader i ett multinationellt forskningsprojekt.
Arbetat i flera olika roller på Ericsson, bl.a. som System Manager och Senior Researcher.
Civilingenjör och doktor i datakommunikation från LTH, Lund samt UCLA, Los Angeles
Tf. vd johan Thelander

Johan Thelander, Stockholm


Ledamot


Titel/yrke: Tf. vd JAK Medlemsbank
Född år: 1981
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning: Styrelsesekreterare i JAK
Vd i Interim kultur AB (svb)
Vd och ägare i Dilettant AB (svb)
Förtroendevald som lekmannarevisor på riksnivå i JAK samt som sammankallande i lokalavdelningen Stockholm
E-post:
vd@jak.se

Maxwell Malavan, Göteborg


Ledamot


Titel/yrke: Sektionschef på Skatteverket, Västra Regionen.
Född år: 1976
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag:
Ordförande i Bostadsrättsförening och kassör i idrottsförening.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Fil kand i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management.
Swedsec Licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar.
Senior placeringsrådgivare på Exceed Värdepappersbolag.
Chef Företagsförsäljning på Prognosia.

Per Rosengren, Mariestad


Ledamot
 

Titel/yrke: Pensionär. Tidigare riksdagsledamot (V)
Född år: 1951
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Lärarvikarie vid Vadsbogymnasiet i Mariestad
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Ekonomexamen (Fil kand vid Lunds Universitet)
Ämneslärarexamen, bl.a i företagsekonomi, rättskunskap och redovisning
Landskanslist och revisor på Länsstyrelsens skatteavdelning i Skaraborg.
Lärare vid Komvux i Mariestad.
Riksdagsledamot, med inriktning på skatter, finanspolitik och näringspolitik.
2:e vice ordförande i Riksdagens Revisorer.
Styrelseledamot i Riksrevisionen.

Mats Brenner, Gävle


Ledamot
 

Titel/yrke: IKT-pedagog
Född år: 1960
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Styrelseledamot i SVERD.se, ordförande i SNH.se
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
136p i pedagogisk utvärdering, sociologi, vuxenpedagogik och pedagogiskt ledarskap.
IKT-pedagog, Högskolan i Gävle (HIG). Arbetat i andra roller på HIG, bl.a som lärarassistent och IT-pedagog.
Erfarenhet av ideellt folkbildningsarbete i flertal organisationer.

Uffe Madsen, Danmark


Ledamot
 

Titel/yrke: Ekonom
Född år: 1948
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2012
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Bankanställd i Danmark från 1964 till 2011 28 år som VD for Folkesparekassen (pågående).

Arbetstagarledamöter och suppleant, Skövde

Björn Andersson, Mariestad

Pernilla Blennmyr, Skara

Katarina Cordes, Vassbacken (Suppleant)

Styrelsen i JAK Medlemsbank ska bestå av minst sju och högst tretton ledamöter, inklusive ordförande. Därutöver ingår två arbetstagarrepresentanter med suppleanter i styrelsen. Vidare ingår vd som ordinarie ledamot och ställföreträdande vd som suppleant.

Den som är vald av stämman till styrelseuppdrag har en mandatperiod på maximalt tre år och kan sitta högst nio år i följd

Om en situation skulle uppstå att ordförande under pågående mandatperiod inte kan fullfölja uppdraget, träder i första hand vice ordförande in. Skulle vice ordförande inte kunna åta sig uppdraget som ordförande, ska av styrelsen utsedd person i styrelsen träda in som ordförande fram till nästkommande årsstämma.

 

Styrelsens kompetens och färdigheter enligt JAK Medlemsbanks Reglemente.pdf