Huvudmeny

Du är här

JAKs värdegrund och definition av ränta

JAKs värdegrund och definition av ränta

Ränta enligt JAK

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle utan ränta. JAK Medlemsbank är räntefri, eftersom medlemmarna inte tar ränta av varandra.

 Vi är emot att man ska kunna tjäna pengar enbart på att ha pengar. Likt andra banker finns i JAK administrationskostnader, som inkluderar överskott för att garantera lång­siktighet och täckning av kreditförluster. Avgifter anpassas efter självkostnadsprincip­en så att de inte medför omfördelning av ägande och vinst ges inte till ägarna.

Enligt en konventionell betydelse innebär ränta förväntan på en ständig avkastning på kapital eller avgift för lån som tas ut av långivaren. Det här innebär en omfördelning av resurser från dem som har litet till dem som har mycket.
Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren.

Vi gör alltså som regel skillnad på vad som är ränta och vad som betalas som lånekostnad eller avgift. 


JAKs Värdegrund

Helhetssyn


 • människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer. Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan.
 • hållbara ekonomiska relationer är möjliga.
 • etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv.
 • att ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling.

Ekologi


 • den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet. 
 • försörjning och hushållning ska ordnas på ett sådant sätt att ekosystemen inte äventyras. Därför tar vi ställning mot kravet på ständig tillväxt.
 • räntefri finansiering främjar hållbara investeringar medan ränteekonomin bidrar till en utarmning av jordens resurser.

Rättvisa


 • ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika.
 • räntesystemet är orättvist eftersom det omfördelar pengar från dem som har lite till dem som har mycket. 
 • ekonomiska relationer ska präglas av rättvisa och hushållning – inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar.

Demokrati


 • en rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd. 
 • alla ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna delta i beslutsfattandet. 
 • debatt och samtal med respekt för skilda synsätt ska stimuleras.

Lokalt och globalt


 • sunda lokala ekonomier är grunden för en sund globalisering.
 • pengar främst ska inriktas på att användas lokalt där människorna är och för reella behov.

Ekonomisk frigörelse

 • pengar ska brukas som ett räntefritt bytesmedel som underlättar samverkan och utbyte av varor och tjänster, inte användas för spekulation.
 • pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället. 
 • JAK Medlemsbank är ett av verktygen för förverkligandet av denna ekonomiska frigörelse.