Pressmeddelande

Remissyttrande om promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash.jpg

Banken har den 3 maj 2019 lämnat remissyttrande om Finansdepartementets promemoria Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker där det framgår att banken inte har något att erinra mot förslaget att upphäva lagen om medlemsbanker och införa promemorians övriga förslag. Banken framför dock två synpunkter avseende att enligt förslaget så är vd och stf. vd ej längre del i styrelsen samt att tolkningssvårigheter avseende offentlig medlemsförteckning i förhållande till bankens tystnadsplikt kvarstår. Läs bankens remissyttrande här.

Bakgrunden till yttrandet är att Finansdepartementet i februari 2019 kom med en promemoria Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker. I promemorian föreslås att upphäva lagen (1995:1570) om medlemsbanker. Medlemsbanker ska enligt förslaget i stället tillämpa lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av bankrörelsen. Läs hela promemorian på regeringskansliets hemsida.