Huvudmeny

Du är här

Aktuellt om låneinsatserna

Aktuellt om låneinsatserna

 
Senast uppdaterad 2018-03-16
 

Varje medlem som tar lån i JAK bidrar med låneinsats (en form av medlemsinsats) som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en andel i banken och betalas normalt ut efter det att lånet är slutbetalt. Låneinsatsen är inte ett sparande i banken utan ett bidrag till bankens egna kapital. Återbetalning av låneinsatser görs normalt sett två gånger per år. I januari för lån som slutbetalats december–maj och i juli för lån som slutbetalats juni–november.

Återbetalning av låneinsatser

För att återbetala låneinsatser måste JAK ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Vår senaste ansökan om återbetalning av låneinsatser (gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015) nekades med skälen att en sådan återbetalning skulle kunna äventyra medlemsbankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Detta är en konsekvens av att vi gjort negativa resultat de senaste åren samtidigt som kapitalkraven ökat markant.

Diagrammet över JAKs kapitalbas i relation till lagstadgade kapitalkrav.
Diagrammet visar vår kapitalbas i relation till lagstadgade kapitalkrav. Observera att frivilliga medlemsinsatser och innestående låneinsatser ingår i kapitalbasen men redovisas separat för att ge en bättre översikt. För mer information, se mer under Ekonomisk information.

Handlingsplan

Vi har under de senaste åren arbetat ihärdigt för att dels förbättra vår lönsamhet genom att lansera nya låneprodukter, dels för att öka vårt egna kapital genom frivilliga medlemsinsatser. Detta för att så snart som möjligt komma igång med att återbetala låneinsatserna till de medlemmar som slutbetalt sina lån.

Efter sommaren 2018 kommer ledning och styrelse att utvärdera möjligheten att ansöka om att få börja återbetala låneinsatser. Utifrån mål och finansiell ställning görs då en bedömning om det finns utrymme att ansöka om återbetalning av medlemsinsatser. Finns utrymmet och Finansinspektionen godkänner vår ansökan om återbetalning av medlemsinsatser så kommer detta att ske i turordning där de medlemmar som väntat längst återfår sin låneinsats först. Vår bedömning är att det kan komma att ta 3–4 år innan vi återgått till ett normalläge och då arbetat bort den extra väntetiden.

Om JAK och vår verksamhet

En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.
Vi har löst behovet av eget kapital genom att medlemmarna gör olika kapitalinsatser.

  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och efter Finansinspektionens tillstånd.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. Särskilda erbjudanden riktas till olika grupper i medlemskåren. En frivillig insats betalas tillbaka efter avtalstidens utgång och efter Finansinspektionens tillstånd.

Insatskapital omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, som annars omfattar allt sparande i JAK. En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital.

Dialogen med Finansinspektionen

November 2017
Den 28 november besökte tf. vd Johan Thelander och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att informera om JAKs finansiella ställning och arbete med att uppnå en betryggande lönsamhet och kapitalbas.

April 2017
Den 11 april fick vi ett officiellt besked från Finansinspektionen att de nekade vår ansökan om återbetalning av låneinsatser som var planerade för utbetalning i juli 2016. Beskedet finns att läsa på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

December 2016
I december besökte vd Sammy Almedal och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att berätta om JAKs modell som bank och vår aktuella finansiella situation.

September 2016
Komplettering lämnades till Finansinspektionen.

Juni 2016
I juni tog JAK kontakt med Finansinspektionen som då bad om vissa kompletteringar.

April 2016
I april 2016 skickade JAK in en ansökan om att begära tillstånd för utbetalning av låneinsatser som var planerade för juli.

Lånemöjlighet under väntetiden

Medlemmar som väntar på sin låneinsats och har intresse av ett nytt lån, kan ansöka om det genom att återanvända insatsen. Exempel: Väntar du på utbetalning av låneinsats på 6 000 kr, kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr enligt ordinarie villkor. Enda skillnaden är att du inte betalar in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig till JAK på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Frågor & Svar

Går det dåligt för JAK?
JAK genomlever en prövande tid och vi har nått en punkt där vi behöver agera resolut för att trygga vår medlemsbanks långsiktiga framtid. Det har gjorts flera viktiga förändringar under de senaste åren och vi fortsätter på den inslagna vägen. Vår bedömning är att det kan ta upp till 2–3 år innan banken visar en betryggande lönsamhet.

Behöver medlemmarna vara oroliga för sitt sparande?
Nej, allt sparande i JAK omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att pengarna är skyddade upp till 950 000 kr per person.

Har Finansinspektionen fel i sin bedömning?
Nej, de har inte fel utan de följer gällande regelverk och det traditionella sättet att se på ekonomi. Det vi behöver bli bättre på är att lyfta fram hur vår affärsmodell fungerar och hur den skiljer sig från de traditionella vinstdrivande bankerna.

När kan jag som medlem räkna med att få min låneinsats utbetald?
När JAK har samlat ihop ett tillräckligt högt eget kapital och redovisar positivt resultat enligt Finansinspektionens krav, kommer vi att ansöka om att återbetala låneinsatserna i systematisk ordningsföljd. Det innebär att de som väntat längst får tillbaka sin insats först.

Varför har inte styrelsen agerat tidigare med tanke på att vi gått med förlust de senaste åren?
Vi har tagit flera beslut de senaste åren för att förhindra ytterligare förluster. Det största och mest påtagliga beslutet var att pausa verksamheten med Idé- och medlemsstöd i december 2014. Vi har även infört nya låneprodukter som Sparfritt Bolån och Flexilån för att ytterligare stimulera utlåningen. Men det har inträffat händelser i vår omvärld som har varit utanför JAKs kontroll. Hit hör minusräntan, nya regler för banksektorn som har inneburit stora kostnader och att JAK anslutits till Riksbankens betalningssystem RIX och till Bankgirot.

Vad kan jag som medlem göra?
Som medlem kan du bidra till att höja JAKs kapitalbas genom att satsa delar av ditt sparande i en frivillig medlemsinsats. En medlemsinsats omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och medför alltså en viss risk.

Vad gör JAK i dialogen med Finansinspektionen?
Vi har haft en pågående dialog med Finansinspektionen sedan april 2016. Läs mer ovan i Dialogen med Finansinspektionen.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se