Huvudmeny

Du är här

Aktuellt om låneinsatserna

Aktuellt om låneinsatserna

 
Senast uppdaterad 2019-04-08
 

Varje medlem som tar lån i JAK Medlemsbank bidrar med en låneinsats (en form av medlemsinsats) som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en andel i banken och betalas normalt ut efter det att lånet är slutbetalt. Låneinsatsen är inte ett sparande i banken utan ett bidrag till bankens egna kapital. Återbetalning av låneinsatser görs normalt två gånger per år. I januari för lån som slutbetalats december–maj och i juli för lån som slutbetalats juni–november.

Återbetalning av låneinsatser

För att återbetala låneinsatser behöver vi tillstånd från Finansinspektionen. Vår senaste ansökan om återbetalning av låneinsatser (gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015) nekades av Finansinspektionen då de ansåg att en sådan återbetalning skulle kunna äventyra medlemsbankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Detta är en konsekvens av att vi gjort negativa resultat de senaste åren samtidigt som kapitalkraven ökat markant.

Diagrammet över JAKs kapitalbas i relation till lagstadgade kapitalkrav.
Diagrammet visar vår kapitalbas i relation till lagstadgade kapitalkrav. Observera att frivilliga medlemsinsatser och innestående låneinsatser ingår i kapitalbasen men redovisas separat för att ge en bättre översikt. För mer information, se mer under Ekonomisk information.

Handlingsplan

Vi har under de senaste åren arbetat ihärdigt för att dels förbättra vår lönsamhet genom att lansera nya låneprodukter, dels att öka vårt egna kapital genom fler medlemsinsatser. Detta för att så snart som möjligt komma igång med att återbetala låneinsatserna till de som slutbetalt sina lån.

Från och med sommaren 2018 prövar vi kvartalsvis om det finns utrymme att göra återbetalningar av låneinsatser. Bedömer vi att det finns utrymme kommer vi söka tillstånd hos Finansinspektionen om att få återbetala låneinsatser inom ramen för detta utrymme. Återbetalning kommer ske i turordning där de som väntat längst återfår sin låneinsats först. Vår bedömning är att det kan komma att ta 4–5 år innan vi återgått till ett normalläge och arbetat bort den extra väntetiden.

Om JAK och vår verksamhet

En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.
Vi har löst behovet av eget kapital genom att vi medlemmar gör olika kapitalinsatser.

  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. En frivillig insats betalas tillbaka efter att avtalstiden löpt ut och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.

En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital. Insatskapital omfattas därför inte av den statliga insättningsgarantin, som i övrigt omfattar allt sparande i JAK.

Dialogen med Finansinspektionen


Mars 2019
Som tidigare meddelats skickades den 27 november 2018 en ansökan till Finansinspektionen där banken söker tillstånd att återbetala låneinsatser till de som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Banken har, i ansökan till Finansinspektionen, klargjort bankens finansiell ställning och prognoser samt påtalat vikten av att banken erhåller tillstånd att återbetala medlemmarnas insatser. Finansinspektionen har ännu inte lämnat svar på ansökan, så snart så skett kommer detta meddelas.

November 2018

Den 27 november 2018 skickades en ansökan till Finansinspektionen där banken söker tillstånd att återbetala låneinsatser till de som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Så snart Finansinspektionen lämnat besked kommer detta meddelas i våra kanaler.

September 2018
Den 18 september besökte JAK Finansinspektionen för att informera om det åtgärdsarbete som påbörjades sommaren 2017 och för att presentera aktuella ekonomiska rapporter och prognoser. Vid besöket diskuterades de underlag som är tänkta att ligga till grund för en ansökan om tillstånd för återbetalning av låneinsatser.

November 2017
Den 28 november besökte dåvarande tf. vd Johan Thelander och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att informera om JAKs finansiella ställning och arbete med att uppnå en betryggande lönsamhet och kapitalbas.

April 2017
Den 11 april fick vi ett officiellt besked från Finansinspektionen att de nekade vår ansökan om återbetalning av låneinsatser som var planerade för utbetalning i juli 2016. Beskedet finns att läsa på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

December 2016
I december besökte dåvarande vd Sammy Almedal och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att berätta om JAKs modell som bank och vår aktuella finansiella situation.

September 2016
Komplettering lämnades till Finansinspektionen.

Juni 2016
I juni tog JAK kontakt med Finansinspektionen som då bad om vissa kompletteringar.

April 2016
I april 2016 skickade JAK in en ansökan om att begära tillstånd för utbetalning av låneinsatser som var planerade för juli.

Lånemöjlighet under väntetiden

Om du vill ta ett nytt lån kan du ansöka om att återanvända din innestående låneinsats. Exempel: Väntar du på en återbetalning av en låneinsats på 6 000 kr kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr, enligt gällande villkor, men du behöver då inte betala in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Frågor & Svar

Betyder plusresultat för delårsrapporten 2018 att JAK kommer att börja betala tillbaka de försenade låneinsatserna?
Att JAK visar en kraftig resultatförbättring stärker JAKs möjligheter att erhålla tillstånd att återbetala de försenade låneinsatserna enligt prognoserna.

Går det dåligt för JAK?
JAK genomlever en prövande tid och nådde under 2017 en punkt där vi behövde agera resolut för att trygga vår medlemsbanks långsiktiga framtid. Det har gjorts flera viktiga förändringar under den senaste tiden och vi fortsätter på den inslagna vägen. Vår bedömning är att det kan ta upp till 2–3 år innan banken visar en betryggande lönsamhet.

Behöver jag vara medlem om jag väntar på en låneinsats?
Du behöver inte betala medlemsavgiften om du endast väntar på att återfå din låneinsats, du kommer dock att finnas kvar i våra register för bevakning gällande återbetalning av låneinsatsen. Vill du fortsätta använda bankens produkter och tjänster behöver du betala in den årliga medlemsavgiften.

Har Finansinspektionen fel i sin bedömning?
Nej, de har inte fel. Anledningen till att vi inte kunnat återbetala låneinsatserna är att vi tidigare inte tagit tillräcklig höjd för de nya kapitalkraven samt att vi inte haft ett tillräckligt högt överskottsmål. Vi behöver även bli bättre på att lyfta fram hur vår affärsmodell fungerar och hur den skiljer sig från de vinstdrivande bankerna.

När kan jag som medlem räkna med att få min låneinsats utbetald?
Vi har den 27 november 2018 ansökt om att få tillstånd att återbetala låneinsatser till de som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Vår ansökan handläggs nu av Finansinspektionen. Låneinsatserna kommer att betalas i turordning där de som väntat längst får tillbaka sin insats först.

Varför har inte styrelsen agerat tidigare med tanke på att vi gått med förlust de senaste åren?
De senaste åren har både styrelse och ledning fattat en rad beslut för att förhindra ytterligare förluster. Det största och mest påtagliga beslutet var att pausa verksamheten med Idé- och medlemsstöd i december 2014. Vi har även infört nya låneprodukter för att stimulera utlåningen. Samtidigt har det inträffat händelser i omvärlden som har varit utanför vår kontroll. Hit hör bl.a. minusräntan och de nya tuffare reglerna för banksektorn som har inneburit stora kostnader.

Vad kan jag som medlem göra?
Som medlem kan du bidra till att höja JAKs kapitalbas genom att satsa delar av ditt sparande i en frivillig medlemsinsats. En medlemsinsats omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och medför en risk.

Vad gör JAK i dialogen med Finansinspektionen?
Vi har haft en pågående dialog med Finansinspektionen sedan april 2016. Läs mer ovan i Dialogen med Finansinspektionen.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se

Nyhetsbrev

Akutell information efter 4:e kvartalet 2018 (publicerat 2019-04-08)

Aktuell information efter 3: e kvartalet 2018 (publicerat 2018-12-14)

Aktuell information efter 2: a kvartalet 2018 (publicerat 2018-09-27)

Anmälan till nyhetsbrev

Vi planerar att lägga ut information på denna sida kvartalsvis; i slutet mars, juni, september och december. För att vara säker på att du har tillgång till den senaste informationen kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev som vänder sig till dig som väntar på att återfå din låneinsats.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att klicka på länken som finns i sidfoten i varje nyhetsbrev.

Läs om hur JAK Medlemsbank behandlar personuppgifter på jak.se/personuppgifter

E-post
Jag samtycker till att JAK Medlemsbank behandlar mina personuppgifter när jag anmäler mig till nyhetsbrev, samtycket gäller tills vidare.