Huvudmeny

Du är här

Stadgar & Reglemente

Stadgar & Reglemente

JAK Medlemsbank stadgar och reglemente

Stadgar och reglemente kommer att ses över i relation till domslut i Patent- och marknadsdomstolen per 30 juni 2017.

JAK Medlemsbanks stadgar och reglemente är organisationens viktigaste interna styrande dokument. De fastställs av föreningsstämman. 

Stadgar

Stadgarna är det formella fundamentet för JAK Medlemsbank. Förändringar i stadgan kräver beslut av två på varandra följande stämmor.

Reglementet

Reglementet uttrycker vad JAK är och står för, samt beskriver grundläggande funktioner och regelverk. I reglementet finns organisationens värdegrund och verksamhetsinriktning samt uppdragsbeskrivningar till de av stämman utsedda förtroendevalda.

Här anges också hur vi som organisation förhåller oss till och hanterar miljö, etik, jämställdhet, alkohol och droger, klagomålshantering, risker i bankverksamheten, medlemstidningen Grus & Guld m.m.
 
 
Stadgar JAK Medlemsbank Reglemente JAK Medlemsbank