Huvudmeny

Du är här

JAKs värdegrund och definition av ränta

Unpublished

JAKs värdegrund och definition av ränta

JAKs räntekritik

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle utan kapitalavkastning, det vill säga utan ränta på sparande och annan avkastning på kapital. JAK Medlemsbanks inlåning är räntefri, eftersom medlemmarna inte tar ränta av varandra.

Vi är emot att man ska kunna tjäna pengar enbart på att ha pengar. Räntan på medlemmarnas lån grundar sig på de kostnader som banken har för sin administration och utveckling. Likt andra banker finns i JAK administrationskostnader, som inkluderar överskott för att garantera lång­siktighet och täckning av kreditförluster. Avgifter och räntor på lån anpassas efter självkostnadsprincip­en så att de inte medför omfördelning av ägande, och vinst ges inte till ägarna.

En förväntan på en ständig avkastning på kapital innebär samtidigt en förväntan på en omfördelning av resurser från dem som har mindre till dem som har mer.

Vi är kritiska till all betalning för lån utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren. I JAK har vi rensat bort kostnader för inlåningsräntor och utdelning av vinster.

 

Vad tar bankerna betalt för?

Traditionell bank
Administrationskostnader
Vinst till ägarna
Ränta till spararna
Kreditförluster
JAK Medlemsbank
Administrationskostnader
-----
-----
Små kreditförluster

 

JAKs Värdegrund

 

Helhetssyn

 • Människor ska mötas som fria, jämlika och jämställda individer. Vi tror på mångfald och solidarisk samverkan.
 • Hållbara ekonomiska relationer är möjliga.
 • Etiska avvägningar och gemensam nytta ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv.
 • Ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling.

 

Ekologi

 • Den ekonomiska verkligheten ska anpassas till kraven på ekologisk uthållighet.
 • Försörjning och hushållning ska ordnas på ett sådant sätt att ekosystemen inte äventyras. Därför tar vi ställning mot kravet på ständig tillväxt.
 • Frånvaro av krav på förräntning av kapital främjar hållbara investeringar medan förräntning av kapital bidrar till en utarmning av jordens resurser.

 

Rättvisa

 • Ekonomin ska motverka klyftor mellan fattiga och rika.
 • Krav på förräntning av kapital är orättvist eftersom det omfördelar pengar från dem som har lite till dem som har mycket.
 • Ekonomiska relationer ska präglas av rättvisa och hushållning – inte av ocker, övertro på tillväxt eller av att tjäna pengar på pengar.

 

Demokrati

 • En rättvis ekonomi förutsätter en demokrati där allas åsikter och meningar kan göra sig gällande med samma tyngd.
 • Alla ska ha tillgång till den information som behövs för att kunna delta i beslutsfattandet.
 • Debatt och samtal med respekt för skilda synsätt ska stimuleras.

 

Lokalt och globalt

 • Sunda lokala ekonomier är grunden för en sund globalisering.
 • Pengar ska främst inriktas på att användas lokalt där människorna är, och för reella behov.

 

Ekonomisk frigörelse

 • Pengar ska brukas som ett bytesmedel som underlättar samverkan och utbyte av varor och tjänster, inte användas för spekulation.
 • Pengarnas viktigaste funktion är att åstadkomma ekonomisk frigörelse för enskilda och för samhället.
 • JAK Medlemsbank är ett av verktygen för förverkligandet av denna ekonomiska frigörelse.