Huvudmeny

Du är här

Säkerhet för lån

Säkerhet för lån

Olika typer av säkerhet för lån

JAK Medlemsbank kräver full säkerhet för alla lån med undantag för blancolånen.

Säkerheten kan bestå av pantförskrivning i fast egendom eller bostadsrätt, eller av borgensförbindelser. Säkerhet kan bland annat vara fastigheter, borgen eller banktillgodohavande.

Fastigheter

Vid belåning av småhus godtar JAK säkerhet i fastigheter som ligger inom 85 procent av marknadsvärdet. Vissa fastigheter belånar vi till 60 procent. För att kunna bedöma pantbrevets värde måste fastigheten värderas.

Bostadsrättslägenhet

Kan lämnas som säkerhet till högst 85 procent av marknadsvärdet. Särskild värdering som styrker värdet måste lämnas. Vid belåning av bostadsrätt vill vi inte att någon annan kreditgivare ligger före oss i turordningen.

Borgen

Innebär att någon annan person går med på att betala lånet om du av någon anledning inte kan. Vissa lån kan behöva flera borgenspersoner beroende på hur mycket du lånar och hur borgenspersonens egen ekonomi ser ut. Borgenspersonerna behöver fylla i en särskild blankett som du hittar nedan.

Banktillgodohavande

Bankkonto hos JAK Medlemsbank eller annan bank till 100 procent.

Premieobligationer och statsobligationer till 80 procent av marknadsvärdet.

Övriga räntebärande värdepapper, fonder och aktier till högst 60 procent av aktuellt marknadsvärde.

Vid belåning av affärsfastigheter, jordbruks-, skogs- och industrifastigheter gäller speciella regler. 
 

 

uppgiftomborgensman.pdf