Huvudmeny

Du är här

Dellenbanans vänner

Vårt mål och syfte
Vi i Dellenbanan arbetar för ett återupptagande av person- och godstågstrafiken på järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal. Vi är övertygade om att med ett snabbt och bekvämt resande vill fler besöka, leva och arbeta i Hälsingland. Vi tror att med energieffektiva och miljövänligare transporter, och med direktkontakt med Sveriges och Europas järnvägsnät skapas förutsättningar för företag och industri.
 
Organisation och ägande
Dellenbanans Vänner är en ideell förening. Föreningen äger ett aktiebolag, Dellenbanan AB, som erhållit status som infrastrukturförvaltare av banan. Bolaget äger också stationshuset i Delsbo, med föreningslokaler och kafé och turistbyrå sommartid. Bolaget har förvärvat en större förrådsbyggnad vid Hybo station (med bidrag från Ljusdals kommun till lantmäteriförrättningen), som planeras byggas om till vagnhall.

Finansiering
Dressinuthyrnngen är basen i föreningens ekonomi. Medlemsavgifter står för en mindre del. Föreningen har under åren 1990- 2011 fått bidrag till olika utvecklingsprojekt från Kulturdepartementet, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftelsen, EU, Leader samt i viss mån från sponsorer. Under denna tid har inga bidrag sökts från kommunerna.

Dressinuthyrning
Föreningen bedriver idag dressinuthyrning på hela banan och turisttrafik med rälsbuss på sträckan Delsbo- Fredriksfors. För detta finns ett nyttjanderättsavtal av banan med Trafikverket. Årligen cyklar ungefär 3000 personer dressin på Dellenbanan. Besökare kommer hit från omkringliggande län enbart för att cykla dressin. Vi är därmed en viktig aktör inom besöksnäringen och en dragare som gagnar andra verksamheter.