Huvudmeny

Du är här

Hållkollbo


Föreningen Hållkollbo Sustainable Cohousing som bildades 2010 har tagit initiativet till en process tänkt att leda till byggandet avkollektivhus som karakteriseras av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Kollektivhus är bostadshus med vanliga lägenheter och därutöver gemensamma utrymmen som möjliggör för de boende att laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås. Det gemensamma köket och matsalen är ofta kärnan i ett kollektivhus verksamhet. De boende ingår i matlag som turas om att laga maten (en vanlig modell är två arbetspass var tredje eller fjärde vecka)

Föreningen har med utgångspunkt i kriteriet om ekologisk hållbarhet inlett ett samarbete med arkitekt Maria Block som kan anses stå för den spetskompetens i ekologiskt byggande som idag finns i Sverige. Hon har tillsammans med arkitekt Varis Bokalders gett ut bokenByggekologi (AB Svensk Byggtjänst) vilken översatts till flera språk. Vidare har föreningen utifrån såväl ett ekologiskt som socialthållbarhetsperspektiv kontaktat arkitekt Nils Söderlund som aktivt deltagit i utformandet av ekobyn Understenshöjden och som har specialiserat sig på på projektledning med demokratiska processer – något han också undervisari. Nils Söderlund sitter också i styrelsen för Föreningen för Byggemenskaper.

Byggemenskaper innebär att brukare går samman för att under demokratiska former delta i utformningen av flerbostadshus. I Sverige finns ett fåtal byggemenskaper och inga i Stockholm. I Tyskland däremot är byggemenskaper, - Baugemeinschaften - på starkframmarsch. Där har kommunerna upptäckt flera fördelar med byggemenskaper och satsar på dessa genom markanvisningar

Lär mer om Hållkollbo på vår hemsida