Föreningsstämma

Årsstämma 2020

Årets stämma hålls den 18–19 april 2020 i Skövde Kulturhus biograf Odeon, Trädgårdsgatan 9 i Skövde .

Stämman inleds på lördagen den 18 april kl. 12:00 med registrering, stämmo­förhand­ling­arna börjar kl. 14:00 och stämman ajourneras för dagen cirka kl. 18:00. Stämman återupptas sedan på söndagen den 19 april kl. 09:00 och avslutas cirka kl. 12:00.

Det seminarium som planerats till kl. 11:00 den 18 april har ställts in med anledning av covid-19.

Kallelse och dagordning

På styrelsemötet den 27 mars 2020 beslöt styrelsen att öppna upp för distansdeltagande vid stämman, med anledning av covid-19. Distansdeltagare kommer endast ha yttranderätt då vi i dag saknar tekniska medel för att säkerställa fastställande av röstlängd och omröstningar för distansdeltagare. Praktisk information om distansdeltagande kommer att tillgängliggöras så snart som möjligt.

Medlemmar uppmanas att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 1177.

Styrelsen följer noga utvecklingen och uppdaterar informationen på denna sida vid behov.

För frågor och svar om årsstämman och covid-19 se följande inlägg på vårt forum.

Anmälan

Fyll i formuläret som länkas nedan för att anmäla dig till JAK Medlemsbanks årsstämma 2020. Rätt att delta vid stämman har medlem som fullgjort sina förpliktelser i enlighet med föreningens stadgar.

Till anmälan till JAK Medlemsbanks årsstämma 2020

Praktiskt information

Distansdeltagande

Information tillgängliggörs så snart som möjligt.

Resa och logi

Föreningen ersätter kostnader för resa och logi i efterhand enligt följande.

  • Närvaro båda stämmodagarna krävs för att berättigas ersättning.
  • Logi ersätts upp till ett maxbelopp per natt för alla som haft en logikostnad. Hur stor ersättningen blir avgörs av hur många som deltar och ansöker om ersättning. Resa ersätts utöver ett visst belopp för alla, under förutsättning att resa skett med tåg 2 klass eller buss. Resa med bil ersätts endast om de allmänna kommunikationerna inte varit tillfredsställande.
  • Kvitton i original för logi och resor ska vara föreningen tillhanda senast två veckor efter stämman. Vd beslutar om kostnadsutjämning och utbetalning av ersättning i efterskott.

Logitips

  • Quality Hotel Prisma Skövde, 0500-48 80 00
  • Quality Hotel Majoren Skövde, 0500-41 06 10

Beställ gärna så tidigt som möjligt och glöm inte att uppge bokningskod – JAKSTÄMMA – för att få avtalad rabatt. Ni kan också be om att bli sammanförda i flerbäddsrum.

Övriga logitips:

  • Hotell Skövde, 0500-41 06 45
  • Scandic, 0500-74 50 00
  • Skövde Vandrarhem, 0500-48 17 18

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara, kan du låta dig företrädas av ett ombud, som ska medföra en fullmakt i original. Observera att ett ombud enligt stadgarna har rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person (t.ex. en förening eller ett företag) som är medlem.

Varje medlem som fyllt 16 år och betalat grundinsats har rösträtt på stämman. I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv, kan en fullmakt lämnas till denne och ska medföras i original. Observera att personbevis på den omyndige ska uppvisas där det framgår vem eller vilka som är förmyndare.

Ställföreträdare för en juridisk person som är medlem har rätt att rösta för denne utan fullmakt på stämman. Observera att rollen som ställföreträdare måste styrkas med t.ex. vidimerad kopia av protokoll som utvisar teckningsrätten eller vidimerad kopia på registerutdrag från Bolagsverket. Dokumenten får inte vara äldre än 1 år. Om flera personer är ställföreträdare gemensamt behöver samtliga närvara eller ett protokoll visas upp som visar att den närvarande har givits rätt att ensam företräda den juridiska personen vid den här stämman. Begränsningen av antalet fullmakter gäller inte ställföreträdarskap och enligt föreningslagen behöver en sådan företrädare inte vara personlig medlem i JAK Medlemsbank.