Huvudmeny

Du är här

Kostnader och säkerhet

Kostnader och säkerhet

 

Kostnader och insatser

Ränta på lånet

Du betalar en ränta på lånet som ska täcka våra kostnader för kreditrisk, administration, information och utveckling.

Procentsatserna i exemplen nedan visar den effektiva räntan enligt Konsumentverkets metod att räkna. Den effektiva räntan definieras som låntagarens kostnad per år, uttryckt som en procentsats och med hänsyn till att skulden minskar. I procentsatsen ingår även eventuell uppläggnings- och aviseringsavgift.

Den effektiva räntan används för att kunna jämföra olika lån med varandra. Angivandet av den effektiva räntan är lagstadgat och skall alltid anges vid marknadsföring av krediter. Den ersättning du eventuellt missar på ditt sparande hos oss är inte inräknad i den effektiva räntan.

Exempel:
För ett lån på 300 000 kr med säkerhet som betalas tillbaka på 20 år blir den effektiva räntan 3,56 procent när räntan på lånet är 3,5 procent. Första månadsbetalningen blir 3 363 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 405 539 kr plus låneinsats på 6 procent som blir 18 000 kr. Låneinsatsen betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen. Utöver det sparas 300 000 kr. I samband med kreditprövningen tar vi kreditupplysningar för vilka vi tar en avgift på 150 kr styck för privatpersoner om krediten blir beviljad.

För ett lån på 100 000 kr utan säkerhet som betalas tillbaka på 10 år blir den effektiva räntan 5,67 procent när räntan på lånet är 5,5 procent. Första månadsbetalningen blir 2 121 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 127 832 kr plus låneinsats på 8 procent som blir 8 000 kr. Låneinsatsen betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen. Utöver det sparas 100 000 kr. I samband med kreditprövningen tar vi kreditupplysningar för vilka vi tar en avgift på 150 kr styck för privatpersoner om krediten blir beviljad.

Låneinsats

Varje medlem som tar lån i JAK bidrar med en låneinsats som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är medlemmens ägarinsats. Det är alltså inget sparande i banken utan en ägarinsats. Vi använder oss av låneinsatser för att leva upp till de kapitalkrav som ställs på banker. Insatsen återbetalas efter att lånet har slutamorterats. Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 7-13 månader efter lånets slutbetalning. För att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande av Finansinspektionen. Sedan 2016 har vi en fördröjning av utbetalning av låneinsatser kopplade till slutbetalda lån, läs mer här.

 

Utbetalning av eftersparande

När ditt lån är slutbetalt har du rätt att få ut dina eftersparpengar så fort det är sparpoängbalans.  Sparpoängbalans innebär att dina minuspoäng på lånet skall vara lika stora som pluspoängen på eftersparandet. I normalfallet betalas eftersparandet ut en månad efter att lånet är slutbetalt.

Utbetalning till baskonto

När det är sparpoängsbalans mellan lånet och eftersparandet överför vi dina pengar till ditt Baskonto och meddelar dig. Därifrån kan du sedan ta ut pengarna på vanligt sätt. Är ni två låntagare på lånet måste vi få ett godkännande från den andre parten att vi kan utbetala pengarna till ditt Baskonto. Blankett för detta skickar vi ut i samband med utbetalningen.

Ibland kan det dröja mer än en månad innan eftersparandet betalas ut. Detta kan bero på flera olika orsaker. Har du fått anstånd med amorteringen eller eftersparandet någon gång gör detta att eftersparandet betalas ut senare än normalt. Samma sak om du varit sen med någon inbetalning till amortering eller eftersparande.

I samband med att vi blev bank valde många låntagare att betala låneinsatsen med pengar från sitt eftersparande. Detta innebär att eftersparandet är mindre än vad det var tänkt från början, och får till följd att det fördröjer utbetalningen av eftersparandet.

Räkna själv

Du kan själv räkna ut när ditt eftersparande blir fritt på ditt lösta lån. Är det ett lån som inte är slutbetalt kan du dock inte räkna på följande sätt.

Ta summan av dina sparpoäng på lånekontot och dra ifrån summan av sparpoängen från eftersparkontot. Resultatet dividerar du sedan med saldot på ditt eftersparkonto. Det tal du får fram avser antal månader tills eftersparandet blir fritt.

Exempel: Utbetalning av eftersparande
Ditt lån visar att du har: 2 456 789 poäng minus(-)
och ditt eftersparande har 2 078 956 poäng plus(+)

Saldot på ditt eftersparkonto är 78 800 kr.
2 456 789 -2 078 956 = 377 833 poäng skiljer mellan lånet och eftersparandet.
377 833 dividerat med 78 800 kr blir 4,79 månader.

Eftersparandet betalas ut om knappt 5 månader.

Skynda på utbetalning

Du kan skynda på utbetalningen av eftersparpengarna genom att använda poäng som du har på Baskontot för att täcka upp differensen.

Alla dessa uppgifter finns på ditt kontoutdrag. Har du inte ett kontoutdrag hör av dig till kontoret i Skövde.

 

Säkerhet för lån

Olika typer av säkerhet för lån

JAK Medlemsbank kräver full säkerhet för alla lån med undantag för blancolånen.

Säkerheten kan bestå av pantförskrivning i fast egendom eller bostadsrätt, eller av borgensförbindelser. Säkerhet kan bland annat vara fastigheter, borgen eller banktillgodohavande.

Fastigheter

Vid belåning av småhus godtar JAK säkerhet i fastigheter som ligger inom 85 procent av marknadsvärdet. Vissa fastigheter belånar vi till 60 procent. För att kunna bedöma pantbrevets värde måste fastigheten värderas.

Bostadsrättslägenhet

Kan lämnas som säkerhet till högst 85 procent av marknadsvärdet. Särskild värdering som styrker värdet måste lämnas. Vid belåning av bostadsrätt vill vi inte att någon annan kreditgivare ligger före oss i turordningen.

Borgen

Innebär att någon annan person går med på att betala lånet om du av någon anledning inte kan. Vissa lån kan behöva flera borgenspersoner beroende på hur mycket du lånar och hur borgenspersonens egen ekonomi ser ut. Borgenspersonerna behöver fylla i en särskild blankett som du hittar nedan.

Banktillgodohavande

Bankkonto hos JAK Medlemsbank eller annan bank till 100 procent.

Premieobligationer och statsobligationer till 80 procent av marknadsvärdet.

Övriga räntebärande värdepapper, fonder och aktier till högst 60 procent av aktuellt marknadsvärde.

Vid belåning av affärsfastigheter, jordbruks-, skogs- och industrifastigheter gäller speciella regler.