Pressmeddelande

Vds kommentar till FI:s sanktionsbeslut

Vi hörsammar Finansinspektionens beslut och har vidtagit kraftfulla åtgärder för att trygga bankens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Vår verksamhet drivs utan vinstsyfte och utan utdelning, med en vision om att vara den självklara banken för alla som vill verka för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi. En väsentlig del i detta är att givetvis att följa lagar och regler som banken lyder under.

Johan Thelander
Vd JAK Medlemsbank

Läs beslutet i sin helhet på fi.se